ผู้เชียวชาญและนวัตรกรรมชาวบ้าน


ชื่อ :นาย อำพล สีสด
ที่อยู่ :ไผ่งาม เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 52120
หมายเลขโทรศัพท์ :
ผลิตภัณฑ์/ผลผลิต :