ผู้เชียวชาญและนวัตรกรรมชาวบ้าน


ชื่อ :นางสาว รัชนา เพ็ญวุฒิเกียรติ
ที่อยู่ :กล้อทอ แม่จัน อุ้มผาง ตาก 63170
หมายเลขโทรศัพท์ :092-4341046
ผลิตภัณฑ์/ผลผลิต :