ผู้เชียวชาญและนวัตรกรรมชาวบ้าน


ชื่อ :นาย เชิงชาย ม่วยพิมาย
ที่อยู่ :บ้านใหม่เหล่ายาว วิเชตนคร แจ้ห่ม ลำปาง 52120
หมายเลขโทรศัพท์ :
ผลิตภัณฑ์/ผลผลิต :