ผู้เชียวชาญและนวัตรกรรมชาวบ้าน


ชื่อ :นาง เดี่ยวนภา งามสม
ที่อยู่ :บ้านสา บ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง 52120
หมายเลขโทรศัพท์ :089-2661060
ผลิตภัณฑ์/ผลผลิต :