ผู้เชียวชาญและนวัตรกรรมชาวบ้าน


ชื่อ :นาย ประเสริฐ์ การเพียร
ที่อยู่ :บ้านสา บ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง 52120
หมายเลขโทรศัพท์ :081-1691442
ผลิตภัณฑ์/ผลผลิต :