ผู้เชียวชาญและนวัตรกรรมชาวบ้าน


ชื่อ :นาย แก้ว เป็นต้น
ที่อยู่ :บ้านสา บ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง 52120
หมายเลขโทรศัพท์ :
ผลิตภัณฑ์/ผลผลิต :