ผู้เชียวชาญและนวัตรกรรมชาวบ้าน


ชื่อ :นาง เครือวัลย์ โนจากุล
ที่อยู่ :บ้านใหม่เหล่ายาว วิเชตนคร แจ้ห่ม ลำปาง 52120
หมายเลขโทรศัพท์ :086-9206997
ผลิตภัณฑ์/ผลผลิต :