ผู้เชียวชาญและนวัตรกรรมชาวบ้าน


ชื่อ :ร.ต.ท. บุญธรรม แหลมคม
ที่อยู่ :หม่องวา ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 63140
หมายเลขโทรศัพท์ :089-9616132
ผลิตภัณฑ์/ผลผลิต :