ผู้เชียวชาญและนวัตรกรรมชาวบ้าน


ชื่อ :นาง น่อจ่า ตรรกวิทย์ชน
ที่อยู่ :กล้อทอ แม่จัน อุ้มผาง ตาก 63170
หมายเลขโทรศัพท์ :
ผลิตภัณฑ์/ผลผลิต :