ผู้เชียวชาญและนวัตรกรรมชาวบ้าน


ชื่อ :น.ส. น่อพอยะ ทรัพย์พอดี
ที่อยู่ :กล้อทอ แม่จัน อุ้มผาง ตาก 63170
หมายเลขโทรศัพท์ :
ผลิตภัณฑ์/ผลผลิต :