ผู้เชียวชาญและนวัตรกรรมชาวบ้าน


ชื่อ :น.ส. ธีรารัตน์ ดลใจคณาทรัพย์
ที่อยู่ :กล้อทอ แม่จัน อุ้มผาง ตาก 63170
หมายเลขโทรศัพท์ :084 2965342
ผลิตภัณฑ์/ผลผลิต :