ผู้เชียวชาญและนวัตรกรรมชาวบ้าน


ชื่อ :นาย พะดิแหล่ เจษฎากุลอนุชิต
ที่อยู่ :พะกอยวา พระธาตุ แม่ระมาด ตาก 63140
หมายเลขโทรศัพท์ :
ผลิตภัณฑ์/ผลผลิต :