ผู้เชียวชาญและนวัตรกรรมชาวบ้าน


ชื่อ :นาง มึหลึกึ วิจิตรพนาไพร
ที่อยู่ :หม่องวา ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 63140
หมายเลขโทรศัพท์ :
ผลิตภัณฑ์/ผลผลิต :